Bc. Michaela Nežerková

Bachelor's thesis

Jazykové prostředky v knihách pro děti autorek Ivony Březinové a Ivy Procházkové

Language means in the books for children by Ivona Březinová a Iva Procházková
Anotácia:
Cílem této práce je charakterizovat jazykové prostředky z hlediska spisovnosti a nespisovnosti v dílech autorek Ivony Březinové a Ivy Procházkové a vyhodnotit je. Problematikou jazykových prostředků se již zabývalo mnoho autorů, např. Přemysl Hauser, Eva Minářová. Poznatky z těchto prací budou uplatněny v komparaci děl vybraných autorek. V teoretické části bakalářské práce vymezím slovní zásobu v českém …viac
Abstract:
The aim of this bachelor thesis is characterize the linguistic means of standard and non­‑standard language in a books of Ivona Brezinova and Iva Prochazkova and evaluate them. Many authors e. g. Premysl Hauser, Eva Minarikova deal with issue of linguistic means. Knowledge from their work will be applies in this bachelor thesis. In the theoretical part of bachelor thesis it will be defines vocabulary …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 5. 2013
  • Vedúci: PhDr. Ivana Kolářová, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta