Bc. Helena Palasová

Diplomová práce

Telefonicky asistovaný porod

Telephone Assisted Birth
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá problematikou Telefonicky asistovaných porodů. Součástí teoretické části je seznámení s metodickým pokynem při telefonicky asistované první pomoci při porodu, typem porodů v přednemocniční péči, hodnocení stavu novorozence i rodičky. Je zde zahrnuta kardiopulmonální resuscitace dle nejnovějších doporučení Guidelines 2015 a komplikace, se kterými se může operátor setkat …více
Abstract:
This diploma thesis deals with Telephone Assisted Births. The theoretical part introduces methodical instructions in telephone-assisted first aid at birth, types of births in pre-hospital care, assessing the state of newborns and mothers. It also includes cardiopulmonary resuscitation according to the latest recommendations Guidelines 2015, and complications which the operator may encounter. In conclusion …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 9. 2016
  • Vedoucí: doc. PhDr. Miroslava Kyasová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Marie Marková, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta