Robert Stavěla

Master's thesis

Distribuovaný systém řízení 800xA s kontrolerem AC500, OPC komunikací a vizualizací

Distributed control system with 800xA and AC500 controller, OPC communication and visualization
Abstract:
Práce se zabývá tématikou distribuovaného systému řízení. Využívá komponenty standardních systémů, jejichž navrhovaná architektura tvoří komplexní řídicí systém. Při jeho návrhu pro řízení technologií je v první řadě důležité testovat OPC komunikaci mezi jednotlivými uzly distribuovaného řídicího systému. Nejprve je popsána konfigurace na straně serveru včetně testovací aplikace s vizualizací, která …more
Abstract:
The thesis deals with the topic of distributed control system. It uses components of standard systems, whose designed architecture forms the complex control system. In its design for technology control, it is first and foremost important to test OPC communication between individual nodes of a distributed control system. First, a server-side configuration is described, including a test application with …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 21. 5. 2018

Thesis defence

  • Date of defence: 13. 6. 2018
  • Supervisor: Lenka Landryová
  • Reader: Patrik Janečka

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB - Technická univerzita Ostrava