Petra Gebauerová

Master's thesis

Role nevládních neziskových organizací při řešení mimořádných událostí

A Role of Non-Governmental, Non-Profit Organizations in Solving Extraordinary Situations
Abstract:
GEBAUEROVÁ P.: Role nevládních neziskových organizací při řešení mimořádných událostí; OSTRAVA: VŠB – TUO, FBI, 2010Cílem diplomové práce je popsat a porovnat systém zapojování NNO při řešení mimořádných událostí a krizových situací (dále jen „mimořádná událost“) v České republice a v zahraničí. První část práce je zaměřená na fungování a zapojování NNO v podmínkách České republiky a dále nastíněna …more
Abstract:
GEBAUEROVÁ P.: The Role od NGO´s during solution of extraordinary evants; OSTRAVA: VŠB – TUO, FBI, 2010The goal of my diploma paper is to describe and compare the system of participation of NGO’s during the solution of extraordinary events and crisis situations (thereinafter “extraordinary event”) in the Czech Republic and abroad. The first part of the document is focused on the functioning and participation …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 2010

Thesis defence

  • Supervisor: Ivan Koleňák
  • Reader: Daniel Miklós

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava