Theses 

Analýza konkurence vybraných produktů závodu Plasty firmy ZÁLESÍ a. s. na evropském trhu – Bc. Pavla HOŘÁKOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Pavla HOŘÁKOVÁ

Bakalářská práce

Analýza konkurence vybraných produktů závodu Plasty firmy ZÁLESÍ a. s. na evropském trhu

A competition analysis of chosen pruducts of plant Plastics company ZÁLESÍ a. s. in the European market

Anotace: Tato bakalářská práce se zabývá tématem analýzy konkurence plastových uzávěrů závodu Plasty firmy Zálesí a.s., a to na evropském trhu. Práce řeší charakteristiku konkurenčních firem v tomto odvětví a je zejména zaměřena na cenové postavení závodu Plasty na trhu s plastovými uzávěry. Na úvod práce jsem zhodnotila silné a slabé stránky závodu Plasty prostřednictvím SWOT analýzy a taktéž analýzy prostředí tohoto závodu pomocí Porterova pětifaktorového modelu. Srovnání cen jednotlivých plastových uzávěrů nabízené závodem Plasty a konkurenčními firmami jsem znázornila graficky a na základě vytvořených grafů a mapy tržního bojiště vyhodnotila, ve které oblasti se závod Plasty na trhu s plastovými uzávěry pohybuje. V závěru jsem nabídla možná doporučení a návrhy, které by pomohly zvýšit konkurenceschopnost závodu Plasty na trhu s plastovými uzávěry.

Abstract: This bachelor thesis deals with the analysis of competition of plastic caps of plant Plastics company Zálesí, on the European market. The work addresses the characteristics of competing firms in this sector and is aimed at price position of plant Plastics in the market of plastic closures. To begin work, I assessed the strengths and weaknesses of plant Plastics via SWOT analysis as well as by using the Porter´s fifth factor model. I compared prices of individual plastic caps offered by plant Plastics and competing firms, and illustrated graphically and on the basis of generated graphs and the map of market battlefield assessed in which areas the plant Plastics in the market for plastic closures ranges. In conclusion, I offered recommendations and suggestions that would help enhance the competitiveness of the race plastics on the market of plastic closures.

Klíčová slova: Konkurence, SWOT analýza, Porterův pětifaktorový model, analýza plastových uzávěrů, celosvětová ekonomická krize, evropský trh.

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2009
  • Identifikátor: 13051

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 5. 2009
  • Vedoucí: Zdeněk Kupka

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci pouze na univerzitě až od 28. 04. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
https://portal.utb.cz/stag?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=13051 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
Plný text práce je k dispozici v elektronické podobě.

Jak správně citovat práci

HOŘÁKOVÁ, Pavla. Analýza konkurence vybraných produktů závodu Plasty firmy ZÁLESÍ a. s. na evropském trhu. Zlín, 2009. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky


Nahoru | Aktuální datum a čas: 17. 2. 2019 19:19, 7. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz