David Vašíček

Master's thesis

Autentikace a autorizace pomocí protokolu Radius s podporou databáze MySQL

Authentication and Authorization Based on Radius with MySQL Support
Abstract:
Tato diplomová práce se zabývá autentikací a autorizací pomocí protokolu Radius s podporou databáze MySQL. Hlavním cílem této práce je vytvoření návrhu bezpečného přihlašování s následným ověřením v laboratorních podmínkách a vytvořením dokumentace pro praktická cvičení předmětu PKSII. Hlavní myšlenkou této práce je vytvoření takových materiálů, které budou více než dostačující pro pochopení dané problematiky …more
Abstract:
This thesis deals with the Authentication and Authorization Based on Radius with MySQL Support. The aim of the thesis is to create a suggestion of safe login with following verification in laboratory condition and to create a documentation for practical exercices of PKSII subject. The main idea of this thesis is creating such materials that would be sufficient for understanding certain issues in the …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 7. 5. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 1. 6. 2015
  • Supervisor: Pavel Nevlud
  • Reader: Jaroslav Zdrálek

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technical University of Ostrava

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Master programme / field:
Informační a komunikační technologie / Mobilní technologie