Theses 

Náboženská dimenze člověka - možnosti a způsoby rozvoje. Duchovní služba v Armádě České republiky – Bc. Roman VARGA

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Bc. Roman VARGA

Master's thesis

Náboženská dimenze člověka - možnosti a způsoby rozvoje. Duchovní služba v Armádě České republiky

Man´s religious dimension - Development Ways and Possibilities. Military Chaplaincy of the Czech Republic Armed Forces

Abstract: Práce se zabývá rolí duchovní služby vzhledem k rozvoji náboženské dimenze člověka ve specifickém prostředí Armády České republiky. Nejprve mapuje historii duchovní služby v armádě od biblických dob až po současnost a nastiňuje možnosti jejího dalšího směřování. Poté se zabývá základním stavebním kamenem služby, a sice osobností kaplana a jeho jednotlivými rolemi. Následně práce rozebírá téma etiky vojáka a okrajově se také věnuje tématu obhajoby válek a pacifismu. Konec práce popisuje stres a jeho působení na vojáka, včetně důsledků takového působení a zabývá se otázkou role duchovní služby při následné péči o vojáky postižené post traumatickou stresovou poruchou, v kontextu holistické filosofie. Porovnáním a zhodnocením informací tato práce zjišťuje, zda má duchovní služba v Armádě České republiky své nezastupitelné místo.

Abstract: The thesis deals with the chaplaincy role, taking into consideration man´s religious dimension in a specific Czech Republic Armed Forces environment. It conducts a survey of military chaplaincy history at first, from a biblical ages to the present days and outlines possibilities for it´s further orientation. It deals with a cornerstone of the chaplaincy services afterwords, which is chaplain´s personality and his particular roles. The thesis subsequently analyses the subject of ethics of a soldier as well as marginally deals with the theme of war defense and pacifism. The end of the thesis describes stress and it´s impact to a soldier, including consequences of such an impact and it is dealing with the question of the military chaplaincy role, during following care about soldiers, affected by post traumatic stress disorder, in a context of holistic philosophy. Comparing and assessing the obtained information, this thesis finds out, if the military chaplaincy has an irreplaceable position in the Czech Republic Armed Forces.

Keywords: Vojenská duchovní služba, vojenský kaplan, psycholog, armáda, člověk, voják, víra, pastorace, etika, vojenská mise, stres, post traumatická stresová porucha, prevence, terapie, péče.

Language used: Czech

  • Date on which the thesis was submitted / produced: 14. 3. 2012
  • Accessible from:: 14. 3. 2012

Thesis defence

  • Supervisor: PhDr. Zuzana Svobodová, Ph.D.

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 14.3.2012

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 14. 3. 2012 dostupné: světu
thesis thesis
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Teologická fakulta

The right form of listing the thesis as a source quoted

VARGA, Roman. Náboženská dimenze člověka - možnosti a způsoby rozvoje. Duchovní služba v Armádě České republiky. Č. Bud., 2012. diplomová práce (Mgr.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Teologická fakulta

Other references 


Go to top | Current date and time: 23/2/2019 18:33, Week 8 (even)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz