Ing. Klára Sedláčková

Bakalářská práce

Zjišťování napadení lesních porostů lýkožroutem smrkovým (Ips typographus L.) pomocí multispektrálních snímků pořízených bezpilotním letounem na LHC Bašta, k.ú. Pístina

Detection of infestation of the forest stands by the bark beetle (Ips typographus L.) using multispectral images taken by an UAV at the forest stand Bašta, cadastral area Pístina
Anotace:
Tato bakalářská práce ověřuje možnosti využití bezpilotních letadel k monitoringu lesních porostů a získávání dat o napadení smrku lýkožroutem smrkovým s pomocí multispektrální kamery na bezpilotním letounu. Po zpracování dat z multispektrální kamery byl získán NDVI a NDRE index pro 4938 stromů v třech opakovaných řadách. V obecné rovině lze konstatovat, že oba indexy jsou vhodné pro detekci stromů …více
Abstract:
This bachelor thesis verifies the possibilities of using unmanned aircraft aerial vehicles (UAVs) to monitor forest stands and obtain data on spruce infestation withby bark beetle by means ofwith the help of a multispectral camera on an unmanned aircraft aerial vehicle. After processing the data from the multispectral camera, the NDVI and the NDRE indexice were obtained for 4938 trees in three repetitons …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 4. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Zdeněk Patočka, Ph.D.

Citační záznam