Theses 

Finanční analýza průmyslového podniku – Ing. Lucie HOUŽVIČKOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Ing. Lucie HOUŽVIČKOVÁ

Bakalářská práce

Finanční analýza průmyslového podniku

Financial analysis of the company

Anotace: Cílem této práce je vyhodnotit vývoj finanční situace vybraného podniku, identifikovat případné zdroje neefektivnosti a navrhnout opatření pro jejich eliminaci. V první části jsou uvedena teoretická východiska, ze kterých pak vychází metodika a následná praktická analýza. K hodnocení finanční situace jsou použita data z účetních závěrek podniku z let 2012 až 2016 a data za stejné období z účetních závěrek skupiny podniků ze stejného odvětví. Je využita jak fundamentální, tak technická analýza. V technické části je provedena horizontální a vertikální analýza, analýza čistého pracovního kapitálu, analýza poměrových ukazatelů, pyramidální rozklad rentability vlastního kapitálu, Grünwaldův index bonity a index IN05. Všechny výsledky společnosti jsou porovnány s výsledky vzorku firem ze stejného odvětví. Z uskutečněné analýzy vyplývá, že podnik prošel ve sledovaném období krizí, ale poslední dva roky se nachází v situaci pevného finančního zdraví. Disponuje vynikající likviditou, nízkou zadlužeností a kladnou rentabilitou. Svou pozornost by měl zaměřit především na získání nových pracovníků a investování volných finančních zdrojů.

Abstract: The aim of the thesis is to evaluate the financial situation of the selected company, to identify sources of inefficiencies and create proposals to improve the current situation. The first part presents the theoretical background of financial analysis as a basis to frame out the methodology and to perform the following practical analysis. For the evaluation of the financial situation, the company financial statements and the financial statements of a group of companies from the same field for the period 2012 to 2016 are used. Both fundamental and technical analysis are applied. In the technical part, the techniques of horizontal and vertical analysis, net working capital analysis, analysis of financial ratios, DuPont analysis, Grünwald solvency index and index IN05 are used. All the company results are compared with the results of the group of companies from the same industrial sector. The outcome of the analysis is that the company went through a crisis during the given period, however, over the last two years it has been in a situation of a strong financial health. It has excellent liquidity, low debt ratio and positive profitability. The company should focus mainly on attracting new qualified workers and on investments of redundant financial means.

Klíčová slova: finanční analýza, vertikální analýza, poměrové ukazatele, pyramidální rozklad, bonitní modely

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Radek Zdeněk, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
http://wstag.jcu.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=45630 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Ekonomická fakulta

Jak správně citovat práci

HOUŽVIČKOVÁ, Lucie. Finanční analýza průmyslového podniku. Č. Budějovice, 2018. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Ekonomická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 19. 4. 2019 03:02, 16. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz