Petr Mach

Bakalářská práce

Transesterifikace provedená dvěma alkoholy současně

The simultaneous use of two alcohols in transesterification
Anotace:
Tato práce je zaměřena na současné využití ethanolu a butanolu pro transesterifikaci za bazické katalýzy. Výhoda použití směsi dvou alkoholů spočívá v homogenitě reakční směsi. V literární rešerši byla věnována pozornost popisu transesterifikace, jejím vstupním surovinám (alkoholy a oleje), možnostem katalýzy reakce (zmíněny jednotlivé druhy katalyzátorů včetně výhod a nevýhod) a fázovým rovnováhám …více
Abstract:
This study is focused on the use of ethanol and butanol together at transesterification under basic catalysis. The advantage of use two alcohols together is the homogenity of the reaction mixture. The transesterification, the raw material for transesterification (alcohols and oils), the possibilities of catalysis (mentioned types of catalysts including their advantages and disadvantages) and the phase …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 7. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 8. 2017
  • Vedoucí: doc. Ing. Martin Hájek, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Mach, Petr. Transesterifikace provedená dvěma alkoholy současně. Pardubice, 2017. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická

Univerzita Pardubice

Fakulta chemicko-technologická

Bakalářský studijní program / obor:
Chemie a technická chemie / Chemie a technická chemie