Petra MÁNKOVÁ

Diplomová práce

Občanský a společenskovědní základ, Člověk a svět práce a aplikace průřezového tématu Mediální výchova při výuce těchto vzdělávacích oblastí na SŠ.

Basics of civics and social sciences, Man and the world of work- application of the cross- curricular Media education in high school teaching of these educational areas.
Anotace:
Předmětem diplomové práce ?Občanský a společenskovědní základ, Člověk a svět práce a aplikace průřezového tématu Mediální výchova při výuce těchto vzdělávacích oblastí na SŠ? je přiblížení možností, jak lze pracovat s průřezovým tématem v rámci výuky daného předmětu. Práce nabízí náhled do obou vzdělávacích oblastí, dále se zaměřuje na problematiku začleňování Mediální výchovy do školského systému …více
Abstract:
The subject of thesis ?Basics of civics and social sciencis, Man and the world of work- application of the cross- curricular Media education in high school teaching of these educational areas? is approximation of possibilities how to work with the cross- curicular in teaching the subject. The thesis offers insight into both educational areas, then focuses on issues of inclusion Media education into …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 3. 2011
Zveřejnit od: 1. 1. 2099

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 4. 2011
  • Vedoucí: Mgr. Ivana Havlínová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

MÁNKOVÁ, Petra. Občanský a společenskovědní základ, Člověk a svět práce a aplikace průřezového tématu Mediální výchova při výuce těchto vzdělávacích oblastí na SŠ.. Ústí nad Labem, 2011. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci pouze na univerzitě až od 30. 03. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta