Adam Lipina

Bakalářská práce

Kvantitativní stanovení amorfního podílu v krystalických materiálech použitím rentgenové práškové difrakce

Quantitative determination of amorphous content in crystalline materials using X-ray powder diffraction
Anotace:
Kvantitativní stanovení amorfního podílu v krystalických materiálech je v současné době neodmyslitelnou součástí mnoha odvětví průmyslu. Po úvodním pojednání o obecných základech rentgenového záření, teorii rentgenové difrakce a difrakčních metodách v první části bakalářské práce je dále pozornost věnována možnostem kvantitativního stanovení amorfního podílu pomocí dat z rentgenové práškové difrakční …více
Abstract:
Quantitative assessment of the amorphous content in crystalline materials has become an integral part of many industries. After an initial description of the general principles of X-ray, the theory of X-ray diffraction and diffraction methods in the first part of the bachelor's thesis, the attention is given to the possibility of determination of the amorphous content with the data from X-ray powder …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 5. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2021
  • Vedoucí: Kateřina Mamulová Kutláková
  • Oponent: Lenka Bardoňová

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB – Technická univerzita Ostrava