Martin Kais

Bachelor's thesis

Polohové a výškové určení bodů vytyčovací sítě dálnice

The Position and Height Determining of Motorway Control Network Points
Abstract:
V bakalárskej práci som sa zaoberal určovaním polohy a výšky bodov základnej vytyčovacej siete diaľnice. Určovanie polohy a výšky bodov som realizoval pomocou globálnych navigačných satelitných systémov a pomocou presného výškového merania. Táto práca opisuje metódy určovania polohy a výšky bodov. Oboznamuje so spôsobom stabilizácie bodov ZVDS, popisuje danú lokalitu a v závere sa venuje spracovaniu …more
Abstract:
In the bachelor thesis I deal with positioning and the altitude determining of the points of basic setting out motorway network. Positioning and the altitude determining of the points I implemented by using global navigation satellite systems and by using an accurate height measurement. The thesis describes the methods for determining the position and height of points. It acquaints with the process …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 4. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 27. 5. 2015
  • Supervisor: Miroslav Novosad
  • Reader: Petr Jadviščok

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technical University of Ostrava

Hornicko-geologická fakulta

Bachelor programme / field:
Geodézie a kartografie / Inženýrská geodézie