Theses 

Připravenost dětí k zahájení povinné školní docházky – Michaela VRÁBLÍKOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Michaela VRÁBLÍKOVÁ

Diplomová práce

Připravenost dětí k zahájení povinné školní docházky

Preparation of children for the beginning of compulsory education

Anotace: Diplomová práce se zabývá problematikou připravenosti dítěte k zahájení školní docházky. Teoretické části je věnováno pět kapitol. V první z nich se zabývám předškolní výchovou v kontextu platné legislativy, rámcovým vzdělávacím programem, popisuji osobnost dítěte předškolního věku v oblasti motorického, kognitivního, řečového, emocionálně-sociálního vývoje a hry. Ve druhé kapitole se věnuji školní připravenosti a školní zralosti. Přípravou dítěte na vstup do školy se zabývám ve třetí kapitole. Ve čtvrté kapitole se zabývám školní nezralostí a nepřipraveností na zahájení školní docházky, odkladem povinné školní docházky a přípravnými třídami. Poslední kapitola teoretické části pojednává o pedagogické diagnostice předškolního dítěte. V empirické části analyzuji dílčí oblasti, které jsou důležité pro připravenost dětí na zahájení školní docházky.

Abstract: The diploma thesis deals with the issue of the child's readiness to start schooling. The theoretical part consists of five chapters. In the first one, I deal with preschool education in the context of valid legislation, a framework educational program, furthermore I describe the personality of a pre-school child in motoric, cognitive, speech, emotional and social development and games. In the second chapter, I deal with school preparedness and school maturity. The third chapter is devoted to preparing the child to enter school. The fourth chapter deals with school immaturity and unreadiness to start schooling, postponing compulsory schooling, and preparatory classes. The last chapter of the theoretical part describes pedagogical diagnostics of a pre-school child. In the empirical section, I analyse partial areas that are important for the children's readiness to start schooling.

Klíčová slova: Školní připravenost, školní zralost, pedagogická diagnostika, předškolní věk, školní docházka

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 6. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: prof. PhDr. Eva Šmelová, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
https://stag.upol.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=222054 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Pedagogická fakulta

Jak správně citovat práci

VRÁBLÍKOVÁ, Michaela. Připravenost dětí k zahájení povinné školní docházky. Olomouc, 2018. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Pedagogická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 5. 2019 11:01, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz