Tomáš Růžička

Disertační práce

Problematika odvodňování lomových provozů při dobývání v obtížných podmínkách.

The issue of drainage in quarry mining operations in difficult conditions.
Anotace:
Disertační práce zkoumá problematiku odvodňování na povrchových lomech. Zabývá se jak zákonitostmi odvodňování, které vyplývají nejen z vlastností vod, geologie, hydrogeologie a hydrologie, ale také ostatními vlivy, jako jsou poznatky z historie odvodňování v širším území, vlivy hlubinné těžby a také zatápění zbytkových jam po ukončení těžby. Práce se dotýká i oblasti legislativy, která je nedílnou …více
Abstract:
The dissertation thesis examines issues of water drainage in surface mines. Thesis is dealing with water drainage patterns, that result not just with the properities of water, geology, hydrogeology and hydrology, but even with other influences, as findings from history of water drainage in wider area, influences of underground extraction and also flooding of resiudal pits after termination of extraction …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 3. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 6. 2015
  • Vedoucí: Milan Mikoláš
  • Oponent: Václav Kryl, Viliam Bauer, Pavel Prokop

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava