Radek Mohyla

Bakalářská práce

Aktualizace povodňového plánu obce

Update of Municipal Flood Protection Plan
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá povodňovým plánováním a aktualizací povodňového plánu. Definuje pojmy týkající se povodňové ochrany a povodňového plánování, rozdělení povodí v rámci ČR, dále pak charakteristiku území obce Stará Ves nad Ondřejnicí a souhrnnou analýzu rizik, která určuje možné hrozby na tomto území. Poslední část práce popisuje sestavení povodňového plánu, důvody jeho aktualizace a porovnání …více
Abstract:
This thesis deals with flood planning and updating of the flood plan. Defines terms related to flood protection and flood planning, distribution basin in the Czech Republic, another part consist characteristics of the municipality of Stará Ves Ondřejnicí and comprehensive risk analysis that identifies possible threats to the territory. The last part describes the creation of the plan, the reasons for …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 5. 2013
  • Vedoucí: Marek Smetana
  • Oponent: Lenka Maléřová

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava