Bc. Kristýna Vičanová, DiS.

Bakalářská práce

Restituce církevního majetku

Restitution of Ecclesiastic Property
Anotace:
Tato bakalářská práce pojednat o právním režimu restituce církevního majetku. Cílem práce je seznámení se s platnou právní úpravou a její rozbor. Po vymezení základních pojmů shrne vývoj v historicko-právních souvislostech a význam ma-jetkového vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi v České republice. Dále práce analyzuje realizaci zákona č. 428/2012 Sb. o majetkovém vyrovnání s církvemi …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with the legal regime of restitution of ecclesiastic prop-erty. The aim of this thesis is an introduction of the legislation and its analysis. After defining the basic concepts summarize in a development context and meaning history-legal and property settlement with churches and religious societies in the Czech Republic. The thesis analyzes the implementation of the Act no …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 9. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 9. 2017
  • Vedoucí: doc. JUDr. Ivana Průchová, CSc.
  • Oponent: doc. JUDr. Ing. Milan Pekárek, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta