Daniel Vala

Bakalářská práce

Okružní křižovatka na silnici I/14 ve Vrchlabí

Roundabout on the Road I/14 in Vrchlabí
Anotace:
Předmětem bakalářské práce je vypracování dvou variant návrhu okružní křižovatky ulic Tyršova, Nádražní a Dělnická ve Vrchlabí. Součástí řešení je i návrh úpravy stávající průsečné křižovatky ulic Tyršova a Českých Bratří. Varianty prověří zásah do sousedních pozemků a nároky na případné demolice. Návrhy jsou zpracované na úrovni odpovídající požadavkům na studii proveditelnosti. V úvodu popisuji stávající …více
Abstract:
Subject of this Bachelor Thesis is working out two variants of proposal roundabout the streets Tyršova, Nádražní and Dělnická in Vrchlabí. Part of the solutions is also a proposal of amendment existing intersection the streets Tyršova and Českých Bratří. Variants will examine intervention to neighboring lands and rights for potential demolition. Proposals are processed on the level consistent with …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 5. 2012
  • Vedoucí: Ivana Mahdalová

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta stavební

Bakalářský studijní program / obor:
Stavební inženýrství / Dopravní stavby