Marek Bárta

Diplomová práce

Numerické řešení součinitelů koncentrace napětí pro různé konfigurace trhlin

Numerical Solution Stress Intensity Factors for Various Crack Configuration
Anotace:
Diplomová práce se zabývá numerickým řešením součinitelů koncentrace napětí pro různé konfigurace trhlin. Byly srovnány výsledky analytického řešení s řešením numerickým pomocí metody konečných prvků pro různé tvary a velikosti trhlin.Nejprve je řešena problematika průchozích trhlin, které jsou reprezentovány trhlinou v nekonečné desce s kruhovým otvorem a trhlinou stejné velikosti v nekonečné desce …více
Abstract:
Thesis deals with numerical solutions of stress intensity factors for various configurations of cracks. Results were compared with analytical solutions to numerical solution using finite element methods for different shapes and sizes of cracks.Firstly are solved problems of straight-through cracks, which are represented by crack in infinite plate with a circular hole and the same size crack in infinite …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ludmila Adámková
  • Oponent: Leo Václavek

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Fakulta strojní

Magisterský studijní program / obor:
Strojní inženýrství / Aplikovaná mechanika