Theses 

Motivace k dobrovolnictví v organizaci Charita – Mgr. Jana Zifčáková, DiS.

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Zpět na vyhledávání

Mgr. Jana Zifčáková, DiS.

Bachelor's thesis

Motivace k dobrovolnictví v organizaci Charita

Motivation to volunteering in the organization Charita

Abstract: Bakalářská práce „Motivace k dobrovolnictví v organizaci Charita“ pojednává o příčinách, na jejichž základě se lidé rozhodnou vykonávat dobrovolnickou činnost, o motivacích v průběhu výkonu dobrovolnické činnosti, o osobnostních předpokladech pro výkon dobrovolnické činnosti, o tom, co dobrovolníkům pomoc druhým lidem přináší, i o cílech, které si kladou do budoucnosti. Těmito dílčími otázkami se zabývám ve výzkumné části bakalářské práce. Cílem výzkumu je odkrýt motivace dobrovolníků k dobrovolnické činnosti. V teoretické části se zabývám samotným pojmem motivace a již existujícími teoriemi motivace. Dalším důležitým pojmem je dobrovolnictví. Čtenář se seznámí s druhy dobrovolnictví a oblastmi, v nichž dobrovolníci působí. Zmiňuji se i o velmi důležitém a dlouho očekávaném zákonu o dobrovolnické službě, jež vstoupil v platnost v roce 2003. Podporu mojí práce tvoří již uskutečněný výzkum motivů dobrovolníků v ČR z roku 1999 – 2000, který uskutečnil P. Frič. V poslední kapitole seznamuji čtenáře s organizací Charita ČR. Moji bakalářskou práci mohou využít jak koordinátoři dobrovolnických center např. při hledání nových dobrovolníků, tak i samotní dobrovolníci pro přehled činností, do kterých se v rámci dobrovolnictví mohou zapojit.

Abstract: Bachelor thesis “Motivation to volunteering in the organization Charita” deals with reasons of people for becoming a volunteer, motivation during making a volunteer, personal qualification for volunteering, benefits from assistance to others and targets, which volunteers have. These are partial questions of researching part of the bachelor thesis. The target of research is to uncover the motivation of volunteers for their volunteering activities. In theoretical part I write about motivation and motivation theory. Then I write about volunteering. Readers will know about the types of volunteering and the areas in which volunteers can help. I also write about very important and long expected volunteering facility law, valid from 2003. I base my work on the research on motivation of volunteers in the Czech Republic, which was realized by P. Frič in 1999 - 2000. In the last chapter I write about the organization Charita ČR. My bachelor thesis can be used by coordinators in volunteering centers, for example when they are looking for new volunteers, and also by volunteers to know about possibilities where they can help.

Keywords: Altruismus, dobrovolnictví, filantropie, chování, motivace, osobnostní předpoklady, nezištnost, zadostiučinění. Altruism, volunteering, philantrophy, behaviour, motivation, personal qualification, uselfishness, satisfaction.

Language used: Czech

Thesis defence

  • Date of defence: 16. 6. 2010
  • Supervisor: Mgr. Ema Štěpařová, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Helena Hlavačková, Ph.D.

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Složka Reference to the local database directory of the institution
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta


Go to top | Current date and time: 23/2/2019 20:13, Week 8 (even)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz