Theses 

Program Škola podporující zdraví a jeho realizace ve vybraném kraji – Kateřina FUČÍKOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

Zdravotně sociální fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Speciální pedagogika / Speciální pedagogika - vychovatelství

Kateřina FUČÍKOVÁ

Bakalářská práce

Program Škola podporující zdraví a jeho realizace ve vybraném kraji

Program School Promoting Health and his Implementation in Selected Region

Anotace: Ve své bakalářské práci se zabývám tématem programu Škola podporující zdraví a jeho realizace ve vybraném kraji. Zaměřila jsem se na základní školy v kraji Vysočina. V teoretické části se zabývám vysvětlením pojmu zdraví a krátkou historií vývoje definice. Ve druhé kapitole se zaměřuji na evropskou zdravotní politiku, která spravuje programy pro podporu zdraví. Dále sleduji fungování politiky zdraví v České republice, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a Státní zdravotní ústav, které mají podíl na programu Škola podporující zdraví. Ve třetí kapitole se zabývám Školou podporující zdraví, kde vysvětluji důležitost programu a jednotlivé pilíře a zásady, které mají být v tomto programu splněny. Cílem bylo zjistit, jak se jednotlivým školám zapojeným do programu Škola podporující zdraví daří naplňovat jednotlivé pilíře a zásady programu. V praktické části jsem použila kvalitativní výzkum, kde jsem vedla s informanty polostrukturovaný rozhovor. Tyto rozhovory probíhaly přímo na zkoumaných školách. Má práce může být přínosem rodinám a pedagogům, kteří se chtějí dozvědět více o programu Škola podporující zdraví, pro studenty pedagogických nebo zdravotnických oborů, či školám zapojeným do programu Škola podporující zdraví. Tyto výsledky můžeme využít pro porovnání jednotlivých škol, nebo jako námět k realizaci nových metod. Práci lze více rozšířit detailním výzkumem se žáky, partnery spolupracujícími se školou, pedagogy či s rodiči žáků.

Abstract: In my Bachelor Thesis I deal with the program Health Promotion School and its implementation in a selected region. I focused on elementary school in the Vysočina region. In the theoretical part, I deal with the explanation of the concept of color and the short history of the development of the definition. The second chapter deals with the European Health Policy, which manages health promotion programs. I am also describing the fugitive health policy in the Czech Republic, the Ministry of Education, Youth and Sports and the State Health Institute, which have a share in the Health Promotion School. In the third chapter, I deal with a Health Promotion School, where I explain the importance of the program and the individual pillars and principles to be met in this program. The aim was to find out how each school involved in the Health Promotion School succeeded in meeting the individual pillars and principles of the program. In the practical part I used qualitative research, where I led the semi-structured interview with the informants. These interviews I directly studied directly to the schools. This work can be beneficial to families and educators who want to learn more about the School Health Promotion program, also for students or educational or health care disciplines or schools involved in this program. These results can be used to compare schools or as a suggestion to implement new methods. Work can be expanded through detailed research with pupils, co-working partners, teachers, or pupils' parents.

Klíčová slova: Škola podporující zdraví, zdravá škola, evropská zdravotní politika, zdraví, Státní zdravotní ústav

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Ing. Renata Švestková, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
http://wstag.jcu.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=54611 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Zdravotně sociální fakulta

Jak správně citovat práci

FUČÍKOVÁ, Kateřina. Program Škola podporující zdraví a jeho realizace ve vybraném kraji. Č. Budějovice, 2018. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Zdravotně sociální fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 19. 7. 2019 08:16, 29. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz