Božetěch Zdražil

Bakalářská práce

Posouzení pracovních rizik s využitím webové platformy OiRA

Occupational risk assessment with the use of the OiRA web platform
Anotace:
Cílem bakalářské práce bylo provést posouzení pracovních rizik u vybraného mikropodniku s využitím nástrojů dostupných na webové platformě OiRA (Online Interactive Risk Assessment). Teoretická část poskytuje obecný rozbor procesu managementu pracovních rizik, včetně vybraných technik posouzení rizik, a následně analyzuje webovou platformu OiRA. Praktická část je zaměřena na aplikaci vybraného nástroje …více
Abstract:
The aim of the bachelor thesis was to carry out an assessment of occupational risks in a selected micro-enterprise using tools available on the OiRA web platform (Online Interactive Risk Assessment). The theoretical part provides a general analysis of the occupational risk management process, including selected risk assessment techniques, and then analyzes the OiRA web platform. The practical part …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 5. 2019
  • Vedoucí: Lucie Kocůrková
  • Oponent: Barbora Martiníková

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava