Božetěch Zdražil

Bachelor's thesis

Posouzení pracovních rizik s využitím webové platformy OiRA

Occupational risk assessment with the use of the OiRA web platform
Abstract:
Cílem bakalářské práce bylo provést posouzení pracovních rizik u vybraného mikropodniku s využitím nástrojů dostupných na webové platformě OiRA (Online Interactive Risk Assessment). Teoretická část poskytuje obecný rozbor procesu managementu pracovních rizik, včetně vybraných technik posouzení rizik, a následně analyzuje webovou platformu OiRA. Praktická část je zaměřena na aplikaci vybraného nástroje …more
Abstract:
The aim of the bachelor thesis was to carry out an assessment of occupational risks in a selected micro-enterprise using tools available on the OiRA web platform (Online Interactive Risk Assessment). The theoretical part provides a general analysis of the occupational risk management process, including selected risk assessment techniques, and then analyzes the OiRA web platform. The practical part …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 12. 4. 2019

Thesis defence

  • Date of defence: 28. 5. 2019
  • Supervisor: Lucie Kocůrková
  • Reader: Barbora Martiníková

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB - Technická univerzita Ostrava