Nikol JECHOVÁ

Bakalářská práce

Revitalizace areálů po těžbě uhlí v České republice - hodnocení a perspektivy

Revitalization of coal minig areas in the Czech Republic - evaluation and prospects
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou spojenou s těžbou uhlí v České republice. Jsou zde zmapována a popsána vytěžená ložiska, těžená ložiska i evidovaná ložiska černého a hnědého uhlí. Pozornost je také věnována negativním vlivům těžby uhlí zejména antropogenní destrukci krajiny. V návaznosti na destruktivní účinky těžby je v této práci přiblížena problematika rekultivací, přičemž vybrané …více
Abstract:
This bachelor thesis addresses the issue of coal mining in the Czech Republic. There are mapped and described extracted, currently mined and registered deposits of black and brown coal. An Attention is also payed to the negative impact of coal mining on landscape with emphasis on the anthropogenic devastation. Following the destructive influence of the coal mining the thesis also deals with matter …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 2. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: RNDr. Jaroslav Koutský, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

JECHOVÁ, Nikol. Revitalizace areálů po těžbě uhlí v České republice - hodnocení a perspektivy. Ústí nad Labem, 2017. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta sociálně ekonomická

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta sociálně ekonomická