Michaela Dordová

Master's thesis

Kinetika adsorpce, rovnováha adsorpce a modelování odstranění mědi z vodného roztoku adsorpcí na mix šišek

Kinetics of Adsorption, Equilibrium of Adsorption and Modeling of Removal of Copper from Aqueous Solution by Adsorption onto Mix Cones
Abstract:
Tato diplomová práce se zabývá kinetikou adsorpce, její rovnováhou a modelováním odstranění Cu(II) z vodného roztoku pomoci chemicky modifikovaných šišek vybraných jehličnatých stromů (Pinus sylvestris, Picea abies). V teoretické části je zpracován současný stav dané problematiky, popsán proces biosorpce, charakteristika použitého biosorbentu a popis mědi. V experimentální části je popsána metodika …more
Abstract:
This thesis studies the processes of adsorption kinetics, the equilibrium and modeling removal of Cu(II) from aqueous solutions using a chemically modified cones of selected coniferous trees (Pinus sylvestris, Picea abies). In the theoretical part there are chapter dealing with the current state of issue, biosorption process, characteristic of biosorbents and description of copper. The experimental …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 28. 4. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 24. 5. 2017
  • Supervisor: Dalibor Surovka
  • Reader: Eliška Sarčáková

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB - Technická univerzita Ostrava