Simona POSPÍŠILOVÁ

Bakalářská práce

toxiny a sekundární metabolity hub v potravinách

Toxins and secondary metabolites of fungi in food
Anotace:
Současná moderní společnost je vystavena mnoha rizikovým faktorům. K takovým fakto-rům patří také mykotoxiny a toxinogenní plísně. Větší význam se u nás přikládá pozdním toxickým účinkům, jako jsou karcinogenita, imunotoxicita a vývojová toxicita, k nimž do-chází přijímáním jednorázových nízkých dávek nebo opakovaných malých dávek z potra-vin. Je třeba co nejvíce chránit potraviny a krmiva před kontaminací …více
Abstract:
The contemporary modern society is exposed to many risk factors. Such factors include mycotoxins and toxigenic fungi. A greater importance is put on the late toxic effects such as carcinogenicity, immunotoxicity and developmental toxicity occurring by taking single low doses or repeated small doses from foods. It is neceséry to protect foods and feed from mould, therefore it is very important to store …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 5. 2011
Identifikátor: 21915

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. RNDr. Leona Buňková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

POSPÍŠILOVÁ, Simona. toxiny a sekundární metabolity hub v potravinách. Kroměříž, 2011. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 30. 05. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta technologická
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe