Mgr. Markéta Koldová

Bakalářská práce

Přejatá slova v ruských a českých internetových textech se sportovní tematikou

Incorporated Words in Russian and Czech Internet Sports Texts
Anotace:
Bakalářská práce s názvem Přejatá slova v ruských a českých internetových textech se sportovní tematikou se zabývá výskytem cizích lexikálních jednotek se sportovní tematikou v ruském a českém jazyce. Cílem práce bylo porovnání výskytu a použití nalezených výrazů v obou jazycích. Získaný materiál posloužil k vytvoření slovníku rusko-českého, který obsahuje i výraz původní.
Abstract:
Bachelor thesis entitled Incorporated words in Russian and Czech internets sports texs deals with the occurrence of foreign lexical units are sports-related themes in Russian and Czech. The aim of this work was to compare the occurrence and use of the terms found in both languages. Resulting material has served to create a Russia-Czech dictionary, which contains the original.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 5. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 6. 2009
  • Vedoucí: doc. PhDr. Jiří Gazda, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Filologie / Ruský jazyk a literatura