Theses 

Diagnostika dítěte se sluchovým postižením v předškolním věku – Bc. Kateřina Sojková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Kateřina Sojková

Bakalářská práce

Diagnostika dítěte se sluchovým postižením v předškolním věku

Diagnostic of child with hearing impairment in preschool age

Anotace: Bakalářská práce pojednává o diagnostice školní zralosti předškolního dítěte se sluchovým postižením. Cílem práce je celková diagnostika dítěte se sluchovým postižením, se zaměřením na diagnostiku školní zralost. Práce je rozčleněna na 3 kapitoly, dvě teoretické a jednu praktickou. První kapitola rozebírá problematiku sluchového postižení, její klasifikaci, etiologii, diagnostiku, zároveň s krátkým popisem anatomie sluchového aparátu, a možnosti komunikace osob se sluchovým postižením, včetně komunikačních metod ve školství. Druhá kapitola popisuje psychomotorický vývoj dítěte, nalezneme zde i informace ohledně zápisu do povinné školní docházky, stejně tak informace o odkladu školní docházky. Následně se kapitola věnuje diagnostice školní zralosti a specifikům, které v této oblasti vystávají v přítomnosti sluchového postižení. Poslední kapitola popisuje výzkumné šetření, metodologii výzkumu, analýzu výsledků a závěry šetření.

Abstract: Bachelor thesis deals with diagnostic of school readiness of preschool age child with hearing impairment. The main goal is general diagnostic of child with hearing impairment with focus on the diagnostic process of school readiness. Thesis is divided into three chapters, two of them are theoretical and one of them is practical. First chapter examines issues of hearing impairment, it’s classification, etiology, diagnostic, as well as short description of anatomy of auditory system, and options of communication of people with hearing impairment, including communacitons methods in education system. Second charter describes psychomotoric development of child, we can find there informations about record to compulsory school attendance as well as informations about postponement of school attendance. After that the chapter is dedicated to diagnostic process of school readiness and it‘s specifics, which appears in this area in presence of hearing impairment. The last chapter describes research, it’s methodology, survey, analysis of survey and it’s conclusion.

Klíčová slova: Sluchové postižení, předškolní věk, diagnostika, školní zralost, odklad školní docházky, Hearing impairment, preschool age, diagnostic, school readiness, postponement of school attendance

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2019
  • Vedoucí: PhDr. Lenka Doležalová, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Radka Horáková, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 7. 2019 13:47, 30. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz