Theses 

Senior v ordinaci praktického lékaře – Bc. Ivana Bílá

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Ivana Bílá

Diplomová práce

Senior v ordinaci praktického lékaře

Senior in the surgery of a general practitioner

Anotace: ANOTACE Příjmení a jméno: Bc. Bílá Ivana Instituce: Katedra ošetřovatelství LF MU Obor: Specializace ve zdravotnictví – Ošetřovatelství v gerontologii Název práce: Senior v ordinaci praktického lékaře Vedoucí práce: Doc. PhDr. Kyasová Miroslava, PhD. Počet stran: 96 Počet příloh: 1 Rok obhajoby: 2011 Klíčová slova: senior, stárnutí a stáří, primární péče, praktický lékař, návštěvy lékaře a sestry v domácím prostředí, Diplomová práce je zaměřena na problematiku seniorů v kontextu primární péče. Teoretická část hodnotí význam primární péče, popisuje všeobecné rysy stárnutí a vnáší problematiku stárnutí do širšího sociálního a medicínského kontextu. V praktické části zjišťujeme vzájemný vztah mezi množstvím návštěv seniorů v ordinaci PL a návštěv lékaře a sestry v domácím prostředí v závislosti na věku, míře osamělosti a bydlišti seniorů. Zjistili jsme závislost množství návštěv na věku, míře osamělosti a bydlišti seniorů. Ze zjištěných skutečností vyplývá nutnost zvýšeného zájmu lékaře o pacienta - seniora a potřeba změny celkového pohledu lékařů na domácí péči o seniory.

Abstract: ANNOTATION Surname and first name: Bc. Bílá Ivana Institution: Department of Nursing Faculty of Medicine of Masaryk University Subject: Specialization in health service – Nursing in gerontology Title of thesis: Senior in consulting room of general practitioner Quide of thesis: Doc. PhDr. Kyasová Miroslava, PhD. Count of pages: 96 Count of supplement: 1 Year of defense: 2011 Keywords: senior, ageing and oldness, primary care, general practitioner, visits of practitioner and nurse at the home surround Thesis is focused on problems of seniors in context of primary care. Teoretical part measured the intent of primary care, referend the general attributes of ageing and brings into problems of ageing into social and medical context. In practical part it survey mutual attitude between quantity of visits seniors in consulting room of practical doctor and visits of doctor and nurse at the home surround in dependence of age, bounds of loneliness and residence of seniors. We found out dependence of quantity of visits on agens, bounds of loneliness and residence of seniors. From positive facts results necessity intensified the interests of doctor at patient-senior and needs to change general regard of doctor in home care of seniors.

Klíčová slova: Klíčová slova, senior, stárnutí a stáří, primární péče, praktický lékař, návštěvy lékaře a sestry v domácím prostředí Senior, návštěvy lékaře a sestry v domácím prostředí

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2011
  • Vedoucí: doc. PhDr. Miroslava Kyasová, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 18. 2. 2019 09:29, 8. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz