Bc. Lucie Kašparová

Diplomová práce

Říční dřevo a geomorfologie meandrujícího koryta Svratky

Large woody debris and geomorphology of the meandering channel of the River Svratka
Anotace:
Předložená diplomová práce je zaměřena na výzkum vztahu mezi říčním dřevem a fluviálními tvary a procesy v zájmových částech koryt řek Svratky a Břímovky v jejich pramenné oblasti. Pro účel výzkumu byly zvoleny zachovalé části toků s přirozeně meandrujícím korytem protékajícím z větší části smrkovými monokulturami, kde se předpokládá vliv říčního dřeva na zvyšování pestrosti dnových tvarů a celkovou …více
Abstract:
This thesis is focused on a research of the relation between woody debris and fluvial system and proceses in stream bed of the headwater parts of Svratka and Břímovka river. It had been choosen the natural parts of streams with the naturally meandering stream bed running through the spruce monoculture in the most of their lenght where the woody debris is supposed to influence the bed variability and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2012
  • Vedoucí: doc. RNDr. Zdeněk Máčka, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Lucie Peterková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta