Natálie Kavanová

Bakalářská práce

Zpracování kalů z městských čistíren odpadních vod

Treatment of sludge from municipal wastewater treatment plants
Anotace:
Bakalářská práce se věnuje problematice současného stavu v nakládání s kaly z čistíren odpadních vod. Úvodní část je zaměřena na základní pojmy, týkající se kalů, následuje odebírání kalu, způsoby zahušťování, odvodňování, hygienizace a stabilizace. Závěr práce je věnován posouzení kalového hospodářství ČOV Opava a zahájením provozování termofilního procesu a systému tepelného fázování anaerobní stabilizaci …více
Abstract:
This thesis with issues of contemporary handling of sludge from sewage treatment plants. The introductory part is focused on the basic terminology concerning the sludge followed by the ways of removing of the sludge, the methods of condensing , dewatering, sanitization and stabilizatio of the sludge. The conclusion is dedicated to the assessment of the sludge management of ČOV Opava (a sewage water …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 5. 2018
  • Vedoucí: Silvie Heviánková
  • Oponent: Silvie Drabinová

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava