Veronika Černošková

Diplomová práce

Bezbariérové užívání Příbor

Barier-free in Příbor
Anotace:
ČERNOŠKOVÁ, Veronika. Bariérové užívání Příbor. Ostrava, 2020, 51 s. Diplomová práce. Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, Katedra městského inženýrství. Vedoucí práce Ing. Renata Zdařilová, Ph.D. Předmětem práce bylo provést analýzu současného stavu bariér ve městě Příboře a na základě tohoto rozboru současného stavu a vyhodnocení nedostatků měl být proveden návrh …více
Abstract:
ČERNOŠKOVÁ, Veronika. Barrier-free in Příbor. Ostrava, 2020, 51 pages. Diploma thesis. VŠB - TU Ostrava, Faculty of Civil Engineering, Department of Urban Engineering. Head supervisor Ing. Renata Zdarilova, Ph.D. The subject of the work was to analyze the current state of barriers in the city of Příbor and based on this analysis of the current state and evaluation of shortcomings, a proposal for a …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 11. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 1. 2021
  • Vedoucí: Renata Zdařilová
  • Oponent: Petra Kocurová

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB – Technická univerzita Ostrava