Jan Janoušek

Master's thesis

Content Management System s využitím HTML5

Content Management System Based on HTML5
Abstract:
Cílem této diplomové práce je vytvoření content management systému s využitím moderních technologií z rodiny HTML5 a demonstrace jejich možností. První část této práce se zabývá představením samotného standardu HTML5, jakožto klíčové technologie pro tuto diplomovou práci a jeho srovnáním s jinými technologiemi. Druhá část práce se zabývá návrhem a implementací komponent na nichž bude systém postaven …more
Abstract:
The main goal of my thesis is to create content management system based on modern technologies from HTML5 family and to show all their capabilities. The first part deals with introduction the HTML5 standard itself as the key technology for this thesis and his comparison with other technologies. The second part deals with design and implementation of components on which our system will be build and …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 7. 5. 2013

Thesis defence

  • Date of defence: 10. 6. 2013
  • Supervisor: Radomír Mika
  • Reader: Michal Radecký

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technical University of Ostrava

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Master programme / field:
Informační a komunikační technologie / Informatika a výpočetní technika