Theses 

Swot Analýza – Ing. Eliška Francánová

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Zpět na vyhledávání

Ing. Eliška Francánová

Bachelor's thesis

Swot Analýza

Swot Analysis

Abstract: SWOT analýza je významnou součástí komplexní strategické analýzy. Je spojnicí mezi externími a interními analýzami. Jednotlivé metody komplexní analýzy si volíme podle jejího účelu a dostupných dat. Postup vypracování začíná rozborem makrookolí a postupuje směrem k podniku (analýza okolí, podniku a produktu). Tato SWOT analýza byla vytvořena pro společnost Staropramen a.s. s reflexí pivovarnictví na světovém trhu a domácím pivním trhu. Analýza makrookolí okolí se zaměřuje na globální vlivy a trendy, které jsou podloženy statistickými údaji o světové spotřebě piva v jednotlivých částech světa. Analýza mikrookolí zahrnuje rozbor hlavních tržních sil působící na podnik – konkurence, zákazníci, substituční produkty a dodavatelé surovin. Zde se analýza zaměřuje na charakteristiku těchto segmentů. Analýza podniku má dvě stěžejní části – finanční a produktová analýza. Finanční analýza vychází z rozvahy a výkazu zisku a ztrát. Pomocí horizontální, vertikální analýza, hlavních poměrových ukazatelů a Altmanova modelu charakterizuje uplynulou finanční situaci podniku v letech 2005 až 2007. Produktová analýza popisuje tržní postavení pivních produktů Staropramenu z hlediska domácí produkce i exportu. Souhrnná SWOT analýza spojuje vnitřní data (slabé a silné stránky) s vnějšími daty z okolí podniku (příležitosti a ohrožení).

Abstract: SWOT analysis is a very important part of a strategic analysis. It is a link between exteral and internal analyses. We choose particular methods of analysis based on the purpose and accesible information. The procedure of analysis begins with an analysis of microenviroment and continues to analysis of a company (analysis of company enviromnet, company and its product). This SWOT analysis was created for Staropramen Inc. with a reference to the beer global market and the home beer market. Macroanalysis focuses on global trends, that are supported by statistical data concerning the world consumption of beer in particuar parts of the world. Mikroanalysis involves main markets forces that influence the company – competitors, customers, product substitutes and vendors. In this part the analyses focuses on a characteristic of those market forces. Company analysis has two funamental parts – financial and product analysis. Financial analysis stems from balance sheet and profit and loss account. By means of horozintal and vertical analysis , financila ratios and Altman model, the period of 2005 – 2007 is being analysed. Product analysis describes market position of selected beer brands of Staropramen Cor. in reference to its home production and export. SWOT analysis summarizes internal data ( weekness and strenght of the company) and external data from the company enviroment (opportunities and treats)

Keywords: Analýza, strategická analýza, makrookolí, mikrookolí, finanční analýza, rozvaha, výkaz zisku a ztrát, SWOT. Analysis, Strategic analysis, Macroenviroment, Microenviroment, Financial analysis, Balance Sheet, Profit and Loss Account, SWOT

Language used: Czech

Thesis defence

  • Date of defence: 10. 6. 2009
  • Supervisor: Ing. Mgr. Jaromír Tichý, MBA
  • Reader: Ing. Vladimír Hosták

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Složka Reference to the local database directory of the institution
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní


Go to top | Current date and time: 20/2/2019 08:33, Week 8 (even)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz