Theses 

Využití marketingového výzkumu v procesu vývoje a optimalizace produktu – Bc. František David

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Vysoká škola finanční a správní

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Marketingová komunikace

Bc. František David

Diplomová práce

Využití marketingového výzkumu v procesu vývoje a optimalizace produktu

Use of Marketing Research in Development and Optimization of Product

Anotace: Diplomová práce na téma „Využití marketingového výzkumu v procesu vývoje a optimalizace produktu“ je rozdělena do dvou částí, a to na teoretickou a aplikační část. Teoretická část závěrečné práce se z větší části věnuje marketingovému výzkumu za použití většinou doporučené literatury. Čtenář se nejprve seznamuje se systémem shromažďování potřebných dat díky Marketingovému Informačnímu systému. Jeho součástí je již zmiňovaný marketingový výzkum. Výzkumu je věnována podstatná část teoretické části včetně plánování, vysvětlení rozdílu mezi kvantitativní a kvalitativní metodou výzkumu. Vzhledem k povaze práce a zvolenému tématu se autor věnuje také metodě STP jako součásti popisu tržního prostředí, nezapomnělo se ani na seznámení čtenáře s podstatou marketingového mixu, jednotlivými fázemi životního cyklu produktů v rámci optimalizace firemního produktového portfolia. Na závěr teoretické části je popsána analýza portfolia BCG, SWOT analýza a Ansoffova matice. Aplikační část se zaměřuje na využití marketingového výzkumu ve vybrané společnosti během optimalizace a vývoje produktů. Je zde detailně popsána segmentace značky DEWALT, konkurenční a tržní prostředí. Další část využívá přehledu a znalostí autora k analýze produktového portfolia společnosti. Z této kapitoly vyvstává požadavek na realizaci marketingového výzkumu za účelem zjištění cílových skupin společnosti. Autor seznamuje čtenáře s metodikou funkční a ekonomickou, zmiňuje se o POSITIONINGU značky a podrobné charakteristice cílových skupin. Cílem aplikační části byla identifikace cílových skupin společnosti Stanley Black&Decker. Získané informace z výzkumu budou sloužit k návrhu optimalizace a vývoji nových produktů.

Abstract: The thesis on "Use of Marketing Research in Development and Optimization of Product" is divided into two parts, a theoretical and a user-oriented.The larger part of the theoretical section is dedicated to marketing research based on recommended literature. The reader is firstly introduced to the system of collecting important data thanks to Marketing Information System. The marketing research mentioned above is part of it as well. The majority of the theoretical part is dedicated to the research. It includes planning and explaning the difference between the quantitative and the qualitative method of the research. Regarding the character of the thesis and the chosen topic the author also dedicates some time to the STP method as a part of description of the market. Moreover, the reader is acquainted with principles of marketing mix involving stages of a product life cycle within the optimization of the company product portfolio. At the end of the theoretical part the analysis of the portfolio, BCG, SWOT analysis and the Ansoffov matrix are described.The application part focuses on the use of marketing research in the chosen company during products optimization and development. Segmentation of DEWALT, competitive environment and market environment are described in details here. The following part uses author's knowledge for analysis of the company product portfolio. A request for marketing research realization comes out of this chapter. Its purpose is to find out a targeting group of the company. The author acquaints readers with functional and economic method. He also mentions "positioning" of the brand as well as detailed characteristic of targeting groups.The aim of the application part has been to identify targeting groups of StanleyBlack&Decker company. Gained information from the research will serve the concept of optimization and development of new products.

Klíčová slova: Marketingový výzkum, Marketingový informační systém, Segmentace trhu, Kvalitativní metoda, Kvantitativní metoda, SWOT analýza, BCG matice, Ansoffova matice, Optimalizace produktu, Životní cyklus produktu, Konkurence, Zákazník, Dotazník, Cílová skupina, Inovace, Vývoj produktu, Marketing research, Marketing information systém, Market segmentation, Qualitative method, Quantitative method, SWOT analysis, BCG matrix, Ansoffov matrix, Optimization of product, Product life cycle, Competition, Customer, Questionnaire, Targeting group, Inovation, Development of product

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2013
  • Vedoucí: PhDr. Iva Petrová
  • Oponent: prof. Ing. František Zich, DrSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 22. 7. 2019 08:56, 30. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz