Theses 

Důsledky změn výše daně z cigaret v České republice – Hana Meislová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Hana Meislová

Diplomová práce

Důsledky změn výše daně z cigaret v České republice

Consequences of Changes of Excise Duty on Cigarettes Level in the Czech Republic

Anotace: V první teoretické části práce byla popsána základní charakteristika daňového systému ČR se zaměřením na legislativu upravující tabákové výrobky. Dále práce analyzovala vliv změny sazby daně na cenu cigaret a daňového zatížení výrobce a kupujícího v letech 2010 - 2016. Cílem této části kapitoly bylo zjistit cenu vybraných značek cigaret a vypočítat rozklad ceny a zjistit podíl daně na prodejní ceně. Získané výsledky byly následně graficky vyjádřeny. V závěru dílčí kapitoly byl analyzován vývoj spotřeby cigaret. V této poslední části diplomových prací byly srovnány podíly daně z tabáku A tabákových výrobků na příjmy do státního rozpočtu, dále byla provedena analýza vývoje inkasa v letech 1993 - 2015. V této části práce byly dále posuzovány aspekty kouření, Zda je pro náš stát ekonomicky výhodný nebo nikoliv. Další části této kapitoly popisují problematiku daňových úniků na trhu s cigaretami a možné způsoby regulace spotřeby cigaret.

Abstract: The first theoretical part of the thesis describes the basic characteristics of the Czech tax system with a focus on legislation regulating tobacco products. In addition, the work analyzed the effect of the change in the tax rate on the price of cigarettes and the tax burden on the producer and the buyer between 2010 and 2016. The aim of this part of the chapter was to determine the price of selected cigarette brands and calculate the price decomposition and determine the share of the tax at the selling price. The results obtained were then graphically expressed. At the end of the chapter, the development of cigarette consumption was analyzed. In this last part of the diploma thesis the proportions of the tobacco tax were compared The first theoretical part of the thesis describes the basic characteristics of the Czech tax system with a focus on legislation regulating tobacco products. In addition, the work analyzed the effect of the change in the tax rate on the price of cigarettes and the tax burden on the producer and the buyer between 2010 and 2016. The aim of this chapter was to determine the price of selected Cigarette brands and calculate the decomposition of the price and determine the part of the tax at the price. The results were then graphically expressed. At the end of the chapter, the development of cigarette consumption was analyzed. In this last part of the thesis, the proportions of the tobacco tax were compared And Tobacco Products to Revenue to the State Budget, an analysis of the development of the collection was carried out in the years 1993-2015. Next in this part of the thesis were evaluated the aspects of smoking, whether it is economical for our state or not. Further sections of this chapter describe the issue of tax evasion in the cigarette market and possible ways of regulating cigarette consumption.

Klíčová slova: Daň, Daňová legislativa, Spotřební daň z tabáku, Kouření, Cigarety, Tabák, Ceny cigaret, Inkaso z daně z tabáku

Keywords: Tax, Tax legislation, Excise tax on tobacco, Smoking, Cigarettes, Tobacco, Cigarette prices, Revenues of tax on tobacco

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 5. 2017
  • Vedoucí: Jan Široký
  • Oponent: Jitka Nováková

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava


Nahoru | Aktuální datum a čas: 17. 6. 2019 07:03, 25. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz