Bc. Veronika Pexová

Bakalářská práce

Phillipsova křivka - empirická analýza na vybranou ekonomiku

Phillips curve - empirical analysis for selected economy
Anotace:
V této bakalářské práci se zabývám odhadem Phillipsovy křivky na datech Spojených států amerických během let 1960 až 2010. Sledované období jsem rozdělila po deseti letech. Úvodní část práce se zabývá teoretickou přípravou a zpracováním dat. Další část obsahuje historický úvod jednotlivých desetiletí a dále jednotlivé ekonometrické odhady míry inflace pro každé období. Využila jsem model míry inflace …více
Abstract:
In this bachelor’s thesis I deal with the Phillips curve estimation based on the data from United States of America during the years 1960 to 2010. Monitored period is divided into ten years parts. The introductory part of the thesis is devoted to theoretical preparation and processing of data. Another section contains a historical introduction of individual decade and individual econometric estimates …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 1. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 2. 2013
  • Vedoucí: Ing. Miroslav Hloušek, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Martin Slanicay, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta