Filip Gebhart

Diplomová práce

Vyhodnocení zkušebního provozu výdejních automatů na spotřební OOPP v Liberty Ostrava a.s.

Evaluation of the test operation of dispensing automatic machines for consumer PPE in Liberty Ostrava Inc.
Anotace:
GEBHART, Filip. Vyhodnocení zkušebního provozu výdejních automatů na spotřební OOPP v Liberty Ostrava a.s. Ostrava, 2020. 47 s. Diplomová práce. Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Fakulta bezpečnostního inženýrství. Diplomová práce se zabývá výdejními automaty na spotřební OOPP. Hlavním cílem této práce vyhodnotit zkušební provoz výdejních automatů na spotřební OOPP instalovaných v …více
Abstract:
GEBHART, Filip. Evaluation of the test operation of dispensing automatic machines for consumer PPE in Liberty Ostrava Inc. Ostrava, 2020. 47 p. Graduation Thesis. VŠB – Technical University of Ostrava, Faculty of Safety Engineering. The diploma thesis deals with the dispensing automatic machines with consumer OOPP. The main goal of the thesis is to evaluate trial run of the dispensing automatic machines …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 4. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 6. 2020
  • Vedoucí: Petr Lepík
  • Oponent: Lenka Kissiková

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB – Technická univerzita Ostrava

VŠB – Technická univerzita Ostrava

Fakulta bezpečnostního inženýrství

Magisterský studijní program / obor:
Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Bezpečnostní inženýrství