Lukáš Fojtík

Diplomová práce

Monitorování síťových zařízení pomocí NetFlow

Network Monitoring with NetFlow
Anotace:
Cílem této diplomové práce je navrhnout řešení pro monitorování síťového provozu pomocí NetFlow, a jeho následné vykreslování pomocí nástroje RRDTool. V první části je popsán samotný protokol NetFlow, konkrétně jeho způsob fungování, verze a topologie. Rovněž jsou zde zmíněny NetFlow analyzátory a nástroj pro vykreslování grafů - RRDTool. V dalších částech jsou uvedeny podrobně konfigurace NetFlow …více
Abstract:
The aim of this thesis is to propose a solution for monitoring network traffic using NetFlow, and its subsequent rendering using RRDTool. The first part describes NetFlow protocol itself, specifically its mode of operation, versions and topologies. There are also mentioned NetFlow analyzers and the tool for drawing graphs - RRDTool. In other parts are detailed NetFlow configurations on computers running …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 5. 2017
  • Vedoucí: Pavel Nevlud
  • Oponent: Petr Machník

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Magisterský studijní program / obor:
Informační a komunikační technologie / Mobilní technologie