RNDr. Josef Daňa

Bachelor's thesis

Souvislost mezi slabými sociálními vazbami a stabilitou osobnosti

Relevance between social relatioships and stability of personality
Abstract:
Práce se zabývá vlivem slabých sociálních vazeb na stabilitu osobnosti. Teoretická část se předkládá možnou syntézu perspektivy komplexních systémů a psychologie se zaměřením na strukturu a dynamiku sociální sítě. Součástí teorie je také přehled psychologických koncepcí stability osobnosti a vlivu sociální opory na psychické i fyzické zdraví. Cílem empirické části studie bylo ověřit, zda dostatečný …more
Abstract:
This work deals with the influence of weak social link on the stability of personality. Theoretical part offers possible synthesis of perspective of complex systems and psychology with aim on the structure and dynamics of social network. Overview of psychological concepts of personality stability and influence of social support on psychical and physical health is also part of the theory. The scope …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 7. 12. 2010

Thesis defence

  • Date of defence: 6. 1. 2011
  • Supervisor: PhDr. Zuzana Spurná, Ph.D.
  • Reader: prof. PhDr. Tomáš Urbánek, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií