RNDr. Josef Daňa

Bakalářská práce

Souvislost mezi slabými sociálními vazbami a stabilitou osobnosti

Relevance between social relatioships and stability of personality
Anotace:
Práce se zabývá vlivem slabých sociálních vazeb na stabilitu osobnosti. Teoretická část se předkládá možnou syntézu perspektivy komplexních systémů a psychologie se zaměřením na strukturu a dynamiku sociální sítě. Součástí teorie je také přehled psychologických koncepcí stability osobnosti a vlivu sociální opory na psychické i fyzické zdraví. Cílem empirické části studie bylo ověřit, zda dostatečný …více
Abstract:
This work deals with the influence of weak social link on the stability of personality. Theoretical part offers possible synthesis of perspective of complex systems and psychology with aim on the structure and dynamics of social network. Overview of psychological concepts of personality stability and influence of social support on psychical and physical health is also part of the theory. The scope …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 12. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 1. 2011
  • Vedoucí: PhDr. Zuzana Spurná, Ph.D.
  • Oponent: prof. PhDr. Tomáš Urbánek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií