Matěj Vymyslický

Diplomová práce

Silnice III/0501 – návrh průtahu městem Slavkov u Brna

The Road III/0501 - A Proposal Through Road in Town Slavkov u Brna
Anotace:
VYMYSLICKÝ, Matěj. Silnice III/0501 - Návrh průtahu městem Slavkov u Brna. Ostrava 2014. Diplomová práce. VŠB – Technická univerzita Ostrava, vedoucí Ing. Jan Petrů, Ph.D. Obsahem diplomové práce je zmapování současné dopravní situace na silnici III/0501 ve městě Slavkov u Brna. Dále provést v rámci studie stavební návrh průtahu městem Slavkov u Brna. Variantně řešit vybrané části komunikace tak, aby …více
Abstract:
VYMYSLICKÝ, Matěj. Roads III / 0501 - Proposal Through in Town Slavkov u Brna. Ostrava 2014. The thesis. VSB - Technical University of Ostrava, Head Ing. Jan Petr, Ph.D. The thesis contains a mapping of the current traffic situation on the road III / 0501 in Slavkov u Brna. Further studies conducted within the building proposal road through the city Slavkov u Brna. Optionally solve selected section …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 12. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 1. 2015
  • Vedoucí: Jan Petrů
  • Oponent: Vít Rybák

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta stavební

Magisterský studijní program / obor:
Stavební inženýrství / Dopravní stavby

Práce na příbuzné téma