Matěj Vymyslický

Master's thesis

Silnice III/0501 – návrh průtahu městem Slavkov u Brna

The Road III/0501 - A Proposal Through Road in Town Slavkov u Brna
Abstract:
VYMYSLICKÝ, Matěj. Silnice III/0501 - Návrh průtahu městem Slavkov u Brna. Ostrava 2014. Diplomová práce. VŠB – Technická univerzita Ostrava, vedoucí Ing. Jan Petrů, Ph.D. Obsahem diplomové práce je zmapování současné dopravní situace na silnici III/0501 ve městě Slavkov u Brna. Dále provést v rámci studie stavební návrh průtahu městem Slavkov u Brna. Variantně řešit vybrané části komunikace tak, aby …more
Abstract:
VYMYSLICKÝ, Matěj. Roads III / 0501 - Proposal Through in Town Slavkov u Brna. Ostrava 2014. The thesis. VSB - Technical University of Ostrava, Head Ing. Jan Petr, Ph.D. The thesis contains a mapping of the current traffic situation on the road III / 0501 in Slavkov u Brna. Further studies conducted within the building proposal road through the city Slavkov u Brna. Optionally solve selected section …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 1. 12. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 14. 1. 2015
  • Supervisor: Jan Petrů
  • Reader: Vít Rybák

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technical University of Ostrava

Fakulta stavební

Master programme / field:
Stavební inženýrství / Dopravní stavby

Theses on a related topic