Tomáš Černek

Diplomová práce

Kvalita dodavatelů hotelového provozu

The Quality of Hotel Service Suppliers
Anotace:
Tato diplomová práce nazvaná „Kvalita dodavatelů hotelového provozu“ se zabývá hodnocením úrovně kvality dodavatelů společnosti Harmony Club Hotel Ostrava. Cílem práce bylo provést hodnocení kvality stávajících dodavatelů zmíněného hotelu (zejména v oblasti ubytovacího úseku) a následně navrhnout ustálený a funkční systém hodnocení kvality dodavatelů. V teoretické části byly pomocí studia odborné literatury …více
Abstract:
This thesis named 'Supplier quality in hotel operation' deals with the quality evaluation of the suppliers of the company Harmony Club Hotel Ostrava. The target of this thesis is to carry out a quality evaluation of the current suppliers of the above-mentioned hotel (especially in the field of accommodation section) and subsequently to develop a stable and functional systém of supplier quality evaluation …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 5. 2012
  • Vedoucí: Pavel Blecharz
  • Oponent: Marta Lednická

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Ekonomická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Ekonomika podniku