Pavlína Šílová

Bakalářská práce

Kalkulační systém ve společnosti Pittsburgh Corning, s.r.o.

Calculation System in Company Pittsburgh Corning, Ltd.
Anotace:
Cílem bakalářské práce je analýza současného kalkulačního systému, zhodnocení jeho silných a slabých stránek a navržení možného vylepšení způsobu tvorby cen nových produktů ve výrobní společnosti Pittsburgh Corning, s.r.o.
Abstract:
The goal of the barchelor thesis is to analyze the current calculation system, evaluation of its strong and weak points and the proposal for possible improvement of the method for creation new product prices within company Pittsburgh Corning, s.r.o.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 6. 2015
  • Vedoucí: Markéta Rolčíková
  • Oponent: Veronika Vávrová

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Hornicko-geologická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Nerostné suroviny / Ekonomika a řízení v oblasti surovin