Bc. Markéta Slánská

Bachelor's thesis

Monitorování generace trombinu u pacientů léčených kumariny metodou trombin- generační test

Monitoring of thrombin generation in patients treated with coumadins by thrombin generation assay
Anotácia:
Trombin generační test je funkční test hemokoagulačního systému. Měří krvácivou i trombotickou tendenci a je používán k měření odchylek v generaci trombinu. Ve své práci jsem se zaměřila na využití tohoto testu při monitorování léčby kumarinovými preparáty.
Abstract:
Thrombin generation assay is function test of haemostatic system. It measures bleeding and prothrombotic tendency and it is used for measurement of trombin generation variations. In my study I aimed for (focused on) the utilisation of this test for coumarins treatment monitoring.
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 5. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 6. 2009
  • Vedúci: MUDr. Ondřej Zapletal, Ph.D.
  • Oponent: MUDr. Petr Smejkal, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta

Masaryk University

Faculty of Medicine

Bachelor programme / odbor:
Specializations in Health Science / Laboratory Assistant