Theses 

Marketingové inovace – Bc. Mikhail Shpak

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Mikhail Shpak

Diplomová práce

Marketingové inovace

Marketing innovations

Anotace: V současnosti se rozvoji inovativních marketingových nápadů věnují jak vedoucí teoretici v oblasti marketing, mj. P. Kotler a D. Krevens, tak i každý výzkumný pracovník zapojený do studia řízení inovací, který pojímá marketing jako jeden z určujících faktorů pro úspěch inovativního výrobku na trhu. V dnešní době každá vlivná společnost na mezinárodním trhu zdůrazňuje potřebu inovací a úlohu marketingu jako jednoho z nejdůležitějších nástrojů v realizaci výzkumu a vývoje. Hloubkovou analýzou těchto otázek se zabývá mj. D. Lyker ve své práci “DaoToyota” a A. Morita v práci "Made in Japan".Hlavní cíle této práce jsou následující: - za prvé, definovat inovační proces a jeho význam pro podnik v současných tržních podmínkách a identifikovat hlavní strategické metody řízení inovací; - za druhé, vymezit inovativní marketing v systému strategického řízení inovačního procesu a určit jeho roli v tomto systému; - za třetí, určit roli strategie positioningu ve tvorbě celkové koncepce inovativního výrobků; - za čtvrté, stanovit základní nástroje strategie positioningu.

Abstract: At present, the development of innovative marketing ideas dedicated to leading theorists in the field of marketing, among others. P. Kotler and D. Krevens, and every researcher involved in the study of innovation management that treats marketing as one of the determining factors for the success of an innovative product to market . Nowadays every influential company in the international market underlines the need for innovation and the role of marketing as one of the most important tools in the implementation of research and development. Depth analysis of these questions deals with, among other things. D. Lyker in his work "DaoToyota" and A. Morita work "Made in Japan" .Hlavní objectives of this work are as follows: - Firstly, to define the innovation process and its importance for the company in the current market conditions and identify the major strategic innovation management methods; - Secondly, to define innovative marketing system in the strategic management of the innovation process and determine its role in this system; - Thirdly, to determine the role of positioning strategy in the creation of the overall concept of innovative products; - Fourth, determine the basic tool positioning strategy.

Klíčová slova: \maketing, inovace, kotler, veber

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 6. 2015
  • Vedoucí: Mgr. Ing. Petr Wawrosz, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Michal Blahout

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní


Nahoru | Aktuální datum a čas: 18. 2. 2019 21:44, 8. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz