Jiří Gajda

Bachelor's thesis

Ověření rozměrové přesnosti u předvalků vyrobených Mannesmannovou technologií

Verification of dimensional accuracy for billets produced by Mannesmann technology
Abstract:
Pomocí měření průměrů a tloušťky stěny v příčných řezech tří vybraných předvalků, které jsou kosým válcováním děrovány na trati Velký Mannesmann, byla zkoumána jejich rozměrová přesnost. Z dosažených výsledků je zřejmé, že u všech tří zkoumaných předvalků docházelo vlivem několika faktorů působících v průběhu děrování k destabilizaci toho náročného procesu. Vlivem hmotnosti předvalků v kombinaci s …more
Abstract:
By measuring the diameters and wall thickness in cross sections of three selected rolled billets, which are pierced by oblique rolling in the rolling mill Velky Mannesmann, their dimensional accuracy was investigated. It is clear from the obtained results that in all three examined semi-finished rolled products, due to several factors acting during piercing, this demanding process was destabilized …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 4. 2021

Thesis defence

  • Date of defence: 8. 6. 2021
  • Supervisor: Petr Kawulok
  • Reader: Petra Turoňová

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB – Technická univerzita Ostrava