Jakub Štíhel

Bakalářská práce

Analýza těžby hlubokomořských konkrecí a jejich úpravy

Deep-sea Nodules Exploating and its Processing
Anotace:
Manganové konkrece představují budoucí alternativní zdroj mnohých prvku jako je mangan, kobalt, nikl, měď a kovy vzácných zemin (lanthanoidy). Zvyšující se produkce prvku v nových technologiích a snižování zásob zapříčinilo zkoumání využití konkreci pro komerční těžbu. Nejatraktivnější naleziště zásob se nachází na severu Tichého oceánu, v jihovýchodní části Tichého oceánu a na severu Indického oceánu …více
Abstract:
Manganese nodules represent a future alternative source of many elements such as manganese, cobalt, nickel, copper and rare earth elements (lanthanides). Increasing production of elements in new technologies and reduction of reserves caused exploring the use of nodules for commercial extraction. The most attractive sites of reserves are located in the north of Pacific Ocean, at the southeastern part …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 5. 2013
  • Vedoucí: Jaroslav Závada
  • Oponent: Vojtěch Zechner

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava