Theses 

Využití strukturální pomoci EU v ČR prostřednictvím Operačního programu Životní prostředí – Jana Kovářová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Jana Kovářová

Diplomová práce

Využití strukturální pomoci EU v ČR prostřednictvím Operačního programu Životní prostředí

Use of the EU Structural Aid in the Czech Republic in the Frame of the Operational Programme Environment

Anotace: VYUŽITÍ STRUKTURÁLNÍ POMOCI EU V ČR PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍBc. Jana KovářováJednou z nejvýznamnějších politik Evropské unie je politika hospodářské a sociální soudržnosti, jejímž prvořadým cílem je snižování regionálních disparit nejméně rozvinutých regionů EU a posilování hospodářské, sociální a územní soudržnosti. Cílem diplomové práce je nejprve vymezit teoretická východiska programů a projektů spolufinancovaných v rámci strukturálních fondů Evropské unie v kontextu regionálního rozvoje a následně tuto teoretickou koncepci aplikovat na příkladu vybraného projektového záměru. Z hlediska struktury je diplomová práce rozdělena do tří obsahových kapitol včetně úvodu a závěru. Druhá kapitola diplomové práce zahrnuje teoretické vymezení politiky hospodářské a sociální soudržnosti a metodiku projektového řízení v Evropské unii. Nejprve je pozornost věnována podstatě a významu politiky HSS EU, nástinu její historie, specifikaci nástrojů a cílů a podrobněji je rozebráno současné programovací období 2007 – 2013.Třetí kapitola je věnována problematice životního prostředí z pohledu Evropské unie. Úvod kapitoly je zaměřen na politiku ochrany životního prostředí EU, kde jsou vymezeny základní cíle, principy a nástroje této politiky. Stěžejním tématem třetí kapitoly je Operační program Životní prostředí a jeho podrobná analýza. Náplní čtvrté kapitoly je podrobný popis vybraného projektu, kterému předchází socioekonomická analýza Zlínského kraje. Projekt nese název „Kanalizace a čistírna odpadních vod Jablůnka“ a je realizován v obci Jablůnka, která leží ve Zlínském kraji. Obec Jablůnka byla vybrána záměrně a to proto, že v této obci žiji, jsem tedy nepřímým účastníkem projektu.

Abstract: USE OF THE EU STRUCTURAL AID IN THE CZECH REPUBLIC IN THE FRAME OF THE OPERATIONAL PROGRAMME ENVIRONMENTBc. Jana KovářováOne most considerable policy of the EU is Cohesion policy. Its prime objective is reducing of regional disparities of the least developed EU regions and boosting economic, social and territorial cohesion.The objective of my thesis is, first, to delimitate theoretical solutions of programmes and projects cofinanced within the framework of the EU Structural funds in the context of regional development and consequently the theoretical conception to apply upon the selected example of the project intention.In term of structure my thesis is divided into three chapters inclusive of introduction and conclusion. Chapter Two of my thesis embodies the theoretical delimitation of Cohesion policy and the project management methodology in the EU. Foremost the attention is focused on the matter and signification of Cohesion policy in the EU, the outline of its history, specification of tools and objectives and in more detail there is focus on current programming period 2007 – 2013.Chapter Three treats of environment problems from the EU point of view of. The introduction of the chapter is focused on EU Environmental policy along with its primary objectives, principles and tools. The pivotal point of Chapter Three is Operational Programme Environment and its detailed analysis. The contents of Chapter Four is the particular description of the project with its prior Zlin region socioeconomic analysis. The project title is “ The sewer system and waste water treatment plant in Jablůnka “ and is implemented in the village of Jablunka in the Zlin region. I selected the village of Jablůnka intentionally by reason that I live here and I am an indirect participant of the project.

Keywords: Klíčová slova, politika hospodářské a sociální soudržnosti, projekt, projektové řízení, Operační program Životní prostředí., Key words, Cohesion policy, project, project management, Operational programme Environment.

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Lukáš Melecký
  • Oponent: Roman Kaňák

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 4. 2019 14:57, 16. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz